Financieel verslag

De jaarrekening 2016 Download

jaarrekening 2017.pdf Download

jaarrekening 2018.pdf Download

 

Jaarverslag 2018 

Over de stichting

         

Activiteiten 2018

De Stichting Hildebrandmonument is opgericht op 17 januari 2013.  

De doelstelling van de stichting is: 

het aantrekken, beheren en besteden van fondsen en andere financiële middelen bestemd om te worden aangewend voor het stimuleren en bevorderen van beeldende kunst in de openbare ruimte in Haarlem, in het bijzonder in de Haarlemmerhout en omgeving. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

Het bestuur van de stichting bestaat uit

Mr. J.J. van Zetten, voorzitter

mevrouw drs. Ing. J.M.C. van Leeuwen MA, secretaris – penningmeester

drs. A.E.H.A. Rietveld

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Het jaar 2018 stond geheel in het teken van de Beeldengalerij Haarlemmerhout. 

De beeldengalerij komt langs de Dreef en de Fonteinlaan in Haarlem. Negen kunstenaars gaan een sculptuur maken met als thema “recycling of het circulaire denken”. Het Coornhert Lyceum gaat met leerlingen een sculptuur maken dat tussen de beelden van de professionele kunstenaars zal worden geplaatst. De gemeente Haarlem steunt het project. 

Kunstenaars zijn geselecteerd en gecontracteerd. Zij hebben ontwerpen gemaakt en zijn de vervaardiging van de sculpturen aan het voorbereiden.

De stichting heeft een adviescommissie gevormd met Ann Demeester (Frans Hals museum), Tanya Rumpff (conservator Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden), Tamara Sterman (37pk Haarlem) en Marga en Ruud Lapré. De commissie adviseert het bestuur over de keuze van kunstenaars en de plaatsing van de beelden.

De opening van de beeldengalerij is 17 mei 2019

Fondsenwerving.

Veel particulieren hebben grotere en kleinere bedragen gedoneerd om de beeldengalerij mogelijk te maken. Van cultuurfondsen kreeg de stichting bijdragen toegezegd evenals van de gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland. Bedrijven hebben een bijdrage toegezegd. 

 

 

 

Stichting Hildebrandmonument | info at hildebrandmonument.nl