Financieel verslag

De jaarrekening 2016 Download

 Jaarrekening 2017

 

Rekening en Balans per 31 december 2017

Over de stichting

De Stichting Hildebrandmonument is opgericht op 17 januari 2013.

De doelstelling van de stichting is:

het aantrekken, beheren en besteden van fondsen en andere financiële middelen

bestemd om te worden aangewend voor het stimuleren en bevorderen van beeldende

kunst in de openbare ruimte in Haarlem, in het bijzonder in de Haarlemmerhout en

omgeving.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit

mr. J.J. van Zetten, voorzitter

mevrouw drs. J.M.C. van Leeuwen, secretaris – penningmeester

drs. A.E.H.A. Rietveld

Hoofdlijnen van de activiteiten in 2017.

De statuten van de stichting zijn gewijzigd waarmee een iets breder werkgebied is mogelijk gemaakt. De naam van de stichting is gewijzigd van ‘Stichting Herstel Hildebrand Monument’ in ‘Stichting Hildebrandmonument’.

De doelstelling richt zich nu op het bevorderen van beeldende kunst in de openbare ruimte.

 

Het Hildebrandmonument is dit jaar weer door vrijwilligers onderhouden en opnieuw in de was gezet. De beeldengroep en de directe omgeving verheugt zich nog steeds in een grote belangstelling.

 

De stichting heeft het initiatief genomen om een beeldengalerij te openen langs de Fonteinlaan en de Dreef in Haarlem. Een plan is gemaakt en overleg met gemeente en musea heeft geresulteerd in samenwerking. Doelstelling is opening in het voorjaar 2019.

Financieel resultaat 2017

Balans per 31 december 2017

Activa

31-12-2016

31-12-2017

Vaste activa

0

0

Vlottende activa

0

0

Debiteuren

0

0

Liquide middelen

4844.29

5.940,99

Totaal

4844.29

5.940,99

 

 

 

Passiva

 

 

Bestemmingsreserve

4844.29

5.940,99

schulden

0

0

Totaal

4844.29

5.940,99

Inkomsten: donaties: 75, eerste storting t.b.v. beeldengalerij Fonds 1500

Kosten: bank: 130,63, website: 133,02, notaris: 214,65

 

Baten en Lasten 2017

 

Baten

2016

2017

Baten eigen fondsenwerving

4824.31

6324.31

Baten acties van derden

0

0

Subsidies fondsen

0

0

Interest

0

0

Overig

329

75

Totaal

5153.31

6419.29

 

 

 

Lasten

 

 

Kosten fondsenwerving

0

0

Beheer en administratie

249.52

478,30

Besteding aan doelstellingen

59,50

0

Totaal

309.02

478,30

 

 

 

Resultaat

4844.29

5951.99

 

Januari 2018

 

Voorzitter                    secretaris - penningmeester

 

J.J. van Zetten              J.M.C. van leeuwen 

 

 

Stichting Hildebrandmonument | info at hildebrandmonument.nl